Інформація підприємства

 

НАЗВА ІНФОРМАЦІЙНОГО БЛОКУ
1 Повне найменування підприємства, код ЄДРПОУ юридичної особи, контактні дані (адреса, індекс, телефони,час роботи і прийому керівника) в тому числі електронна пошта
2 Цілі діяльності підприємства
3 Статут підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше
4 Структура підприємства з назвою структурних підрозділів та контактними даними керівників (прізвище, ім’я та по батькові, фото, телефон, електронна пошта)
5 Інформація про основні види діяльності, послуги для фізічних та юридичних осіб, ціни, порядок формування тарифів, умови та порядок оплати послуг, в тому числі реквізити для сплати коштів за послуги
6 Квартальна, річна фінансова звітність починаючи з 2014 року, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування. Реєстр боргових зобов’язань підприємтсва.
7 Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради підприємтсва (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством.
8 Фінансова звітність за міжнародними стандартами обліку для державного сектору (International Public Sector Accounting Standards, IPSAS) та нефінансова звітність за міжнародним стандартомзвітності із сталого розвитку Глобальної ініціативи зі зівітності (The Global Reporting Initiative, GRI) - в разі її наявності.
9 Річний план закупівель (до 15 січня кожного року), включно із змінами та доповненнями у разі наявності
10 Інформація про операції та зобов’язання підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевимиустановами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання підприємства (фінансові та неффінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства
11 Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками
12   Керівник підприємства (прізвище, ім’я та по батькові, фото, телефон, електронна пошта), його біографічна довідка, включаючи професійну характеристику.
13   Біографічні довідки, включаючи професійні характеристики, членів наглядової ради (у разі її утворення) підприємства, принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших комунальних підприємств, а також, хто із членів наглядової ради є незалежним 
14  Річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) підприємтсва
15 Структура, принципи формування та розмір винагороди керівника та членів наглядової ради підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують або на отримання яких мають право під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням, а також загальна сума посадового окладу, доплат та всіх видів надбавок та інших виплат, що включені до складу заробітної плати.
16   Рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо підприємства
18  Обсяги бюджетних призначень та/або бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період - всього та в розрізі бюджетних програм  
19  Обсяги проведених видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету за звітний період - всього та в розрізі бюджетних програм
20  Інформація про укладені за звітний період договори
21   Інформація про стан виконання договорів, укладених у попередні звітні періоди, з усіма додатками, які є їх невід’ємною частиною
22   Кількість службових відряджень, у тому числі із зазначенням кількості закордонних відряджень, загальний обсяг витрат на службові відрядження, в тому числі на закордонні відрядження
23   Звіт про виконання антикорупційної програми КП "Вінницяоблтеплоенерго"
24   Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних на КП "Вінницяоблтеплоенерго"
25   Перелік договорів переданого в оренду майна КП "Вінницяоблтеплоенерго"